Array Array

POLECAJKI

Zgarnij 50zł za każdą osobę!

Polecaj nasze obozy i zgarnij 50zł za każdą nową osobę!

Warunki promocji:

 • Osoba, której polecono obóz KOMARO musi zapisać się na wybrany obóz poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie https://komaro.pl/oferta/lato/ oraz wpisać w formularz osobę, która poleciła jaj wyjazd.
 • W formularzu można wpisać tylko jedną osobę, która poleciła wyjazd z KOMARO.
 • Osoba, której polecono obóz KOMARO musi zapłacić zaliczkę za obóz według procedury zapisów, musi także spełnić warunki regulaminu wyjazdów KOMARO.
 • Osoba, której polecono obóz KOMARO będzie nowym klientem Firmy Komaro.
 • Osobie polecającej przysługuje 50 zł zniżki na obóz KOMARO za każdą osobę, która spełniła powyższe warunki.
 • Promocja ta nie sumuje się z innymi promocjami i zniżkami.
 • Wszystkie POLECAJKI zostaną zsumowane i odliczone od dopłaty do obozu.
 • Promocja ważna jest do 01.06.2024r..
 • W przypadku wykrycia nieprawidłowości Organizator ma prawo do wykluczenia uczestników promocji.
 • Reklamacje oraz wszelkie sugestie zmian należy składać mailowo na biuro@komaro.pl.
 • Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od złożenia reklamacji.

Postanowienia końcowe:

 • Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników Promocji jest firma Komaro Wojciech Komorowski z siedzibą w Koziki 4, 18-411 Śniadowo.
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Promocji, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”).
 • W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 • Spory odnoszące się i wynikające z Promocji będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jego trwania.
 • Informacja o zmianach będzie zamieszczona na fanpage (www.facebook.com/KomaroAdventure ).
 • Biorąc udział w Promocji, Użytkownik zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.